Vi Seniorer för 55 plus. Tips från Google: Guldmedlem slipper se denna annons!

* Användarpanel

Användarnamn:

Lösenord:

Spara användarnamn

Bli medlem! Gratis »   Glömt lösenordet?

  Sök på Vi Seniorer

  Annonser o tips

* Medlemsavtal - Juridiska paragrafer

Medlemsavtal för Vi Seniorer

Dessa medlemsvillkor gäller från den 1 maj 2011.

1. Inledning

Detta avtal fastställer villkoren för användning av de tjänster på Vi Seniorer (VS) där tillgången är begränsad genom användarnamn och lösenord. Tjänsterna är öppna för alla som accepterar villkoren som gäller för de aktuella tjänsterna.

Ytterligare bestämmelser om användning av VSs tjänster finner du bl a i ordningsreglerna för VSs forum.

Del I gäller för alla tjänsterna. Del II är särskilda bestämmelser för vissa av tjänsterna.

DEL I Allmänna bestämmelser

2. Användning

Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon mottar, lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via VS.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av datavirus.

Information som är skyddad av upphovsrätt eller på annat sätt får inte göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag.

Användarna skall inte heller använda VSs tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag.

Användarna skall hålla VS skadelös för förlust orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller av krav från tredje man baserat på användarnas bruk av tjänsterna.

3. Användarnamn och lösenord

För att kunna använda tjänsterna måste användaren ha blivit tilldelad ett VSanvändarnamn. Användare som redan har ett VS användarnamn kan använda detta.

Användare som inte tidigare blivit tilldelade ett VS användarnamn kan registrera sig i VSs medlemsregister. Registrering sker i eget registreringsformulär. Användarna får fritt välja användarnamn bland de användarnamn som inte tidigare registrerats hos VS.

Användarnamnet får inte heller vara identiskt med eller ägnat att förväxlas med officiella VS- adresser, varumärke, firma, släktnamn, pseudonym eller artistnamn etc som är skyddade i Sverige, eller som kan vara kränkande, utan samtycke från rättighetshavaren.

Tillgången till tjänsterna är skyddade med lösenord. Användare som redan har ett VS lösenord kan använda detta. Den som inte redan har ett VS lösenord kan välja ett när han/hon registrerar sig som användare.

Lösenordet skall behandlas konfidentiellt. Om lösenordet är förlorat eller om användaren har anledning att tro att lösenordet kan ha blivit känt för andra, skall detta utan oskäligt uppehåll ändras på VSs hjälpsidor på Internet. VS skall så snart som praktiskt möjligt efter att ha mottagit sådant meddelande spärra användarnamnet och därmed tillgång till tjänsterna eller förmedla ett nytt lösenord som meddelas användaren via webben eller till epost-adress som användaren uppgivit vid registrering.

4. VSs ansvar

VS ansvarar inte för användarnas eller andras bruk av tjänsterna och för information som användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

VS avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarnas eller tredje mans handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

VS bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den informationen som görs tillgänglig via tjänsterna. VS förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till VSs kännedom och som enligt VSs bedömning står i strid med svensk lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot VS.

Om VS avlägsnar eller ändrar sådan information skall avsändaren, om han/hon är känd, underrättas.

5. Användarens ansvar
  • Du får inte använda VS som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.
  • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
  • Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer, eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
  • Alla försök till datorintrång i VSs system polisanmäls.
  • Missbruk av VSs tjänster/funktioner är absolut förbjudet.
  • Ditt lösenord är din nyckel till VS och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.
  • Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera konton.
6. Behandling av personuppgifter

Användaren samtycker till att VS använder de uppgifter som användaren har registrerat i användarregistersystemet till att

  1. skicka priser i eventuella framtida tävlingar
  2. kunna erbjuda en bättre service så tillvida att vi kontaktar Dig om företag hör av sig angående Ert publicerade material

När du avslutar ditt medlemskap här på VS, kommer all information du angett på vår webbplats att ligga kvar. Detta för att skydda ditt användarnamn även efter du lämnat oss. Ingen information kommer dock att lämnas ut, säljas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part.

7. Sekretess m m

VS skall inte för någon yppa och även hindra att andra får tillgång till uppgifter om användaren som VS har. Detta gäller dock inte om VS med stöd av lag eller detta avtal har rätt eller skyldighet att ge sådan information och/eller uppgifter om användaren vidare till andra.

Informationen som registreras av användaren används för att göra tjänsterna på VS så trevliga som möjligt. Mindre information om användarna ger en mindre personlig sajt. Informationen Du som medlem registrerar i vår databas kommer inte användas utanför VS utan Ditt tillstånd.

8. Ändringar och upphörande

Användarna kan när som helst säga upp avtalet via medlemssidan på VS. Avtalet är personligt och kan inte överföras av användaren.

Efter att avtalet har upphört kan VS radera den data som användaren har registrerat. Efter särskilt avtal med användaren kan detta även göras tidigare.

VS har rätt att med rimlig eller laglig frist (i) ändra avtalen, (ii) ändra eller lägga ned tjänsterna, registreringsrutiner, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna.

Om användaren inte använder tjänsten inom fristen som gäller för tjänsten i fråga har VS rätt att stänga användarens tillgång till tjänsten och radera lagrad information.

VS förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till upphörande vid åsidosättande av skyldigheter från användaren sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning. VS har rätt att överföra avtalen i sin helhet eller viss del därav till andra.

9. Lagval och tvistelösning

På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Oenighet om tolkning eller genomförande av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar. Kan parterna inte komma överens skall oenigheten lösas vid allmän domstol.

Del II Särskilda regler för vissa tjänster

10. VS Forum och Community

VS Forum är en mötesplats som ger användaren möjlighet att komma i kontakt med och själv bli kontaktad av andra användare av tjänsten med önskad användarprofil i överensstämmelse med det vid varje tid gällande produktutbudet. När registreringsformuläret fylls i skapas en anonym användarprofil.

Användaren skall avstå fullständigt från att förmedla information av sådan art som är ägnad att identifiera andra personer, enligt Personuppgiftslagen, PUL. Det avråds från att ge information om namn, telefonnummer, adress eller andra förhållanden som är ägnade till att identifiera användaren i profilens annonstext.

* Slumpat ordspråk

"Högmod går före fall"

* Länktips

Vi Seniorer tar emot vissa länkvänner, se sidan "Länkar".

VIP-länkar:

Vi Mellan Jobben

Internetmarknadsföring

Linkster svenska länkar